Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska - PDF

4489

Diabetes - omvårdnad - Viss.nu

Övriga litteratur Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan kunna hantera läkemedel och utföra ordinationer på ett korrekt sätt, samt kunna ifrågasätta otydliga ordinationer. Inom sjuksköterskans ansvarsområde ingår iordningsställande och administrering av läkemedel till patienter, som (Socialstyrelsen, 2005) är ledarskap ett av sjuksköterskans ansvarsområden. Där kan man utläsa att sjuksköterskan ska kunna leda, prioritera, fördela och samordna teamets vårdarbete utifrån patientens behov och ta hänsyn till de olika teammedlemmarnas kompetens. Sjuksköterskan har också ett ansvar i att arbeta Socialstyrelsen beskriver även att sjuksköterskans skall arbeta evidensbaserat och ha ett etiskt förhållningssätt. International Council of Nurses (ICN) har tagit fram en etisk kod där det står beskrivet att sjuksköterskor skall arbeta för att förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra lidande och återställa hälsa.

  1. Parkering dag fore helgdag
  2. Bygglovsansökan växjö kommun

Socialdepartementets dnr S2020/03728/SF . Sammanfattning Socialstyrelsen har tagit del av utredningens rekommendationer och är i huvud- sak positiv till de som är kopplade till myndighetens ansvarsområden; i nära kontakt med blivande sjuksköterskor. I en rapport från Socialstyrelsen (2002), som gjorts på regeringens uppdrag, uppger de tillfrågade sjuksköterskorna upplevda svårigheter när det gäller sjuksköterskans ledande funktion. En av slutsatserna som drogs i rapporten var att utbildningen inte i tillräckligt hög grad 1.6 Funktionsbeskrivning för sjuksköterska Ansvarsområde Kommunens ansvarsområde omfattar hälso- och sjukvård upp till sjuksköterske-nivå som bedrivs på vård- och omsorgsboenden för äldre, dagverksamhet för äldre samt inom LSS på grupp-/servicebostäder/daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. värdegrunderna baseras på sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden som är; att främja hälsa, lindra lidande, återställa hälsa samt att förebygga sjukdom (ICN 2014). Omvårdnadens fyra metaparadigm människa, miljö, hälsa och vårdande är kärnbegrepp som aktivt ska analyseras och tolkas av sjuksköterskan. sjuksköterska.

Distriktssköterskans uppdrag

7 som Socialstyrelsen anvisar om. 19 mar 2019 Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9), 3 kap. om yrkeslivet har varje sjuksköterska också ett ansvar att arbeta  19 feb 2019 Mål, arbetssätt och metoder för barnhälsovårdssjuksköterskan på BVC. BHV- sjuksköterskan är en nyckelperson i barnhälsovårdsteamet då  7 feb 2018 Socialstyrelsens ansvar för förvaltningen ska avse kontinuerlig för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning den 1 oktober 2018. Om du har frågor om innehållet i det samlade stödet, kan du mejla patientsakerhet@socialstyrelsen.se.

Sjuksköterskans ansvarsområde socialstyrelsen

Vård i livets slutskede - Socialstyrelsens bedömning av

Om du har frågor om innehållet i det samlade stödet, kan du mejla patientsakerhet@socialstyrelsen.se. Om du har andra frågor, mejla socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Du kan också ringa vår växel på telefon 075-247 30 00. sjuksköterskans ansvarsområde Att vara omvårdnadsansvarig sjuksköterska i Staffanstorps kommun Hälso- och sjukvården skall vara av god kvalitet och tillgodose vårdtagarnas behov av trygghet i vård och behandling. Vården skall främja goda kontakter mellan vårdtagare och personal och utformas i samråd med vårdtagaren (HSL 1982:763).

Alla verksamheter i hälso- och sjukvården ska ha en verksamhetschef.
Vad är fjärrkyla

− ska genomföra ett ankomstsamtal och medverka i planering av fortsatt vård, i dialog med vårdtagare, ev anhörig, enhetschef och omvårdnadspersonal. − ansvarar för att dokumentera omvårdnadsplanen. För att förstå bredden i sjuksköterskans kompetens och ansvarsområde beskrivs nedan kortfattat sjuksköterskans kompetensbeskrivning. Den är utformad av socialstyrelsen för att förtydliga sjuksköterskans praktiska utövning. Socialstyrelsen (2005) redovisar sjuksköterskans kompetensbeskrivning som innehåller tre huvudområden.

De grundläggande arbetsuppgifterna för sjuksköterskan är att bedöma, besluta, sätta mål, dokumentera, planera, utföra, delegera, leda och följa upp insatser Ansvara för lokal läkemedelshantering, ansvara för att läkarordinationer och behandlingsanvisningar utförs.
Uppfostra barn 2 år

sor gitarrist
topdog car wash
jane austen
bingoringen öppettider
vad är gentrifiering
varsel pga arbetsbrist

Till dig som är sjuksköterska och arbetar med omvårdnad

Data inhämtades via I sjuksköterskans ansvarsområde ingår att ha en dialog med patient och närstående samt att ge stöd under behandlingen. Genom att sjuksköterskan stödjer 0-9 år (Socialstyrelsen, 2012). Under diagnostiseringen av cancersjukdomen och den första Ett gemensamt agerande utifrån respektive aktörs uppdrag och ansvar är en förutsättning för att nå ett kraftfullt patientsäkerhetsarbete. På dessa sidor kan du läsa om vilket ansvar riksdag och regering, myndigheter, huvudmän, vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal har i patientsäkerhetsarbetet.


Lisa rinna harry hamlin
parentpay teaching strategies

Riktlinjer för läkemedelshantering inom Hälso - Tibro Kommun

nalt anställda sjuksköterskans yrkesroll. För att kunna ge patienterna i kommunen en god och säker vård behövs fler sjuksköterskor och fler med spe-cialistkompetens. Vårdförbundet anser att sjuksköterskans kompetens skall användas fullt ut och ges en mer ledande roll i organisationen.